Inauguration Sefer Torah avec Rav Sitruk

Hakhnassat Sefer Torah avec Rav Yossef Sitruk, Beth haketiva

Ecriture Rav Lasry, Hakhnassat Sefer Torah avec Rav Yossef Sitruk, Beth haketiva

Rav Lasry, Hakhnassat Sefer Torah avec Rav Yossef Sitruk, Beth haketiva